Salgs- og forretningsbetingelser

Salgs- og forretningsbetingelser

Nærværende forretningsbetingelser gælder – medmindre andet er skriftligt aftalt – ved indgåelse af aftale om køb af ydelser fra virksomheden The Fourth Vision, Sofiehøj 2 st. tv., 9000 Aalborg, CVR-nr. 40649913 ved Mila Xantal Vinther. Udtrykket ’ydelser’ er i nærværende forretningsbetingelser anvendt som en samlebetegnelse for de varer og arbejdsydelser, som leveres af The Fourth Vision (TFV) – herunder bl.a. kurser, uddannelser, forløb og 1:1 sessioner (det hele både live og online) samt produkter så som e-bøger/bøger. Listen herfor er ikke udtømmende angivet.

Afvikling, ændring og aflysning

TFV har ret til, senest 24 timer inden aftalt tidspunkt for levering af den bestilte/købte ydelse, at ændre tidspunktet for leveringen heraf. Sådanne ændringer sker undtagelsesvist, men såfremt en ændring er nødvendiggjort, vil en alternativ leveringsdato/tid snarest muligt blive fastlagt af TFV. Ved 1:1 sessioner fastlægges et nyt tidspunkt dog efter aftale mellem parterne. Ændringer giver ikke ret til hel eller delvis tilbagebetaling af allerede erlagte beløb.

TFV har ret til at aflyse købte ydelser mod tilbagebetaling af den del af det erlagte beløb, som dækker den/de aflyste ydelse(r).

Du er selv ansvarlig for at møde, ringe op eller logge på til de aftalte/meddelte tider, og for at du har en velfungerende telefon- og/eller internetforbindelse, samt en aktiv e-mail konto med tilpassede spamfiltre. TFV fraskriver sig ethvert ansvar i denne forbindelse. Du er selv ansvarlig for at oplyse dine til enhver tid aktuelle telefonnumre og e-mailadresser. Oplysningerne skal gives skriftligt på følgende e-mailadresse: info@miiladuus.com

Ved udeblivelse afregnes konsultationen som afholdt, og det fulde beløb må derfor betales. Afbud skal meldes pr. mail eller telefon min. 24 timer inden konsultation ellers afregnes fuld pris.

Betaling og betalingsbetingelser

Alle priser er i danske kroner og inklusiv moms (DKK).

På www.miiladuus.com har du mulighed for at betale med Mobilepay eller kontanter.
Ved abonnementsbetaling er du selv ansvarlig for at give TFV besked, såfremt du får nyt kort. Besked skal gives skriftligt på ovennævnte e-mailadresse.

Workshops, kurser, forløb, uddannelser, online-forløb og andre ydelser skal betales fuldt ud eller ved indbyrdes aftale betales ved ratebetaling med faste betalingsfrister ved aftalens indgåelse. Uanset hvilken betalingsform som aftales, er tilmelding/bestilling bindende og du forpligter dig således til at betale det samlede beløb/samtlige rater uanset om du måtte vælge at stoppe/springe fra førend den fulde ydelse er leveret. Erlagt betaling returneres ikke.

Forsinket eller udebleven betaling kan ikke anses for gyldig opsigelse/ophævelse af aftalen.
Ved forsinket/udebleven betaling tillægges morarente i henhold til Rentelovens regler.

Ansvarsbegrænsning

Ethvert erstatningsansvar, som TFV måtte pådrage sig i relation til de købte ydelser er til enhver tid begrænset til direkte skade og tab og er til enhver tid begrænset til maximalt 50% af prisen på den ydelse som erstatningsansvaret vedrører. TFV kan på intet tidspunkt holdes ansvarlig for indirekte skade eller tab. Mila Xantal Vinther kan aldrig holdes personligt ansvarlig.

Rettigheder

Alle immaterielle rettigheder (og andre ejendomsretlige rettigheder) forbliver hos TFV. Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder og/eller ejendomsretlige rettigheder, der opstår i forbindelse med TFV´s levering af ydelser (herunder information, tegninger, knowhow, koncepter, processer eller lignende) tilhører TFV. TFV har alle rettigheder til leverede ydelser, hvad enten de er leveret live, digitalt eller trykt. Ved køb opnås alene en personlig og privat brugsret til det købte, og intet i disse forretningsbetingelser eller i en underskrevet kontrakt (eller offentliggørelse i øvrigt) skal fortolkes som en overførsel af rettigheder eller tildeling af licens for så vidt angår TFV´s intellektuelle ejendomsret eller ejendomsretlige rettigheder. Brugsretten er personlig. Det købte må kun anvendes til eget brug. Det købte skal behandles fortroligt og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand.

Det købte må ikke anvendes til andre formål end det, hvortil det er købt, herunder må det købte særligt ikke anvendes kommercielt i direkte eller indirekte konkurrence med TFV. The Fourth Vision og Mila Xantal Vinther navne må ikke anvendes i reklame- eller reference øjemed uden forudgående skriftlig tilladelse. Såfremt det købte eller The Fourth Vision og Mila Xantal Vinther´s navne anvendes i strid med denne bestemmelse, er TFV berettiget til en bod på DKK 100.000 (hundrede tusinde) pr. overtrædelse. Såfremt der er tale om den samme fortsættende overtrædelse, beregnes konventionalboden for hver påbegyndt måned.

TFV er også berettiget til at få overtrædelsen stoppet ved fogedforbud uden sikkerhedsstillelse.

Datapolitik

TFV indsamler kun de oplysninger om dig, som du selv afgiver i forbindelse med køb af ydelser eller tilmelding til nyhedsbrevet. Formålet med indsamlingen er at kunne gennemføre det køb/den levering, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Vi behandler dine oplysninger fortroligt og i overensstemmelse med Persondatalovens/Persondataforordningens regler. Dine oplysninger videregives ikke til tredjemand. TFV vil opbevare persondata så længe forretningsforholdet til køber består. Hvor påkrævet i henhold til ufravigelig lovgivning og forudsat at de nødvendige betingelser er opfyldt, har du ret til at få adgang til, korrigere, forhøre sig om, eller modsætte sig behandling af dine persondata. Du kan rette henvendelse herom på ovennævnte e-mailadresse.

Fortrydelsesret for forbrugere

Hvis du er forbruger, har du 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos TFV. Fortrydelsesretten gælder dog ikke levering af ydelser med digitalt indhold, som ikke leveres på et fysisk medium, eller levering af plomberede lyd- og billede optagelser eller computersoftware, som du har brudt plomberingen på.

Ved køb af ydelser løber 14 dages fristen fra den dag, hvor aftalen blev indgået/bestilling afgivet. TFV yder ingen fortrydelsesret på ydelser som starter/leveres inden for 14 dage fra købsdatoen.

Uanset indholdet af dit køb, skal du indenfor de 14 dage give TFV udtrykkelig meddelelse, såfremt du ønsker at fortryde dit køb, på ovennævnte e-mailadresse. Alternativt bortfalder din fortrydelsesret. Du kan ikke fortryde ved blot at nægte deltagelse i/modtagelse af eller ved uden videre at returnere købte ydelser. Er levering af ydelsen allerede påbegyndt, vil du blive afkrævet betaling for denne del samt af TFV allerede afholdte udgifter.

Leverede ydelser skal returneres til TFV inden 14 dage, og du skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med returneringen. Når TFV har modtaget den returnerede ydelse i ikke-forringet stand, refunderer vi dit tilgodehavende snarest muligt, dog senest fem måneder fra meddelelsen om fortrydelsen.

Reklamationsret for forbrugere

Købelovens mangelsregler i forbrugerkøb, herunder den 24-måneders reklamationsfrist, finder anvendelse på køb af produkter. Den 24-måneders reklamationsfrist finder som udgangspunkt ikke anvendelse på køb af tjenesteydelser, så kontakt TFV med det samme, hvis du oplever problemer.

Klage adgang for forbrugere

Er du forbruger, og vil du klage over dit køb, skal du rette henvendelse til TFV på ovennævnte e-mailadresse. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

Lovvalg og værneting

Aftalen er undergivet dansk ret. Enhver uoverensstemmelse mellem parterne skal afgøres ved Retten i Aalborg som første instans.

Copyright 2020 | All Rights Reserved www.miiladuus.com